Norberto Fabian Xuana: Lizard

Beautiful lizard by artist Norberto Fabian Xuana. Very nicely painted.

Origin: Oaxaca
Dimensions: 2.5''Tall 11''Long 10''Wide