Francisco Tenorio: Naif Dog

Beautiful naif dog figure by Francisco Tenorio

Origin: Oaxaca
Dimensions: 4.5''Tall 5''Long 1.5''Wide