Eduardo Fabian: Snail

Beautiful snail by young artist Eduardo Fabian. Impeccable painting!

Origin: Oaxaca
Dimensions: 4''Tall 6''Long 4''Wide